Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

20-01-2015 Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Право на вільну працю, на вільне використання своїх здібностей для здійснення будь-яких видів діяльності, не забороненої Законом, гарантується Конституцією України. Права, надані кожній людині від народження і гарантовані Конституцією, знайшли своє відображення в Кодексі Законів про Працю України. 

Конституція України в ст. 43 закріпила, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, використання примусової праці забороняється. Отже, в установленому законом порядку працівник з власної ініціативи, тобто за власним бажанням, може припинити трудові правовідносини з одним роботодавцем, згодом працевлаштуватися до іншого або поступити на навчання чи займатися іншими видами діяльності.

В залежності від того на який строк укладений трудовий договір порядок і підстави звільнення можуть бути визначені у ст. 38 КЗпП (якщо договір є безстроковим) та ст. 39 КЗпП (коли трудовий договір строковий).

Першим видом розірвання трудового договору з ініціативи власника законодавець виділив трудовий договір, що укладений на невизначений строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноваженого ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення дружини або чоловіка на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Двотижневий строк попередження встановлюється для того щоб власник і уповноважений ним орган могли підшукати на робоче місце чи посаду, що звільнюється, іншого працівника. Обов'язок забезпечення підприємства кадрами покладається на власника або уповноважений ним орган. У заяві про звільнення працівник не зобов’язаний вказувати причини, з яких він звільняється. Заява про звільнення може бути подана як у період роботи, враховуючи і строк випробування, так і при відсутності на роботі, наприклад у період відпустки чи тимчасової непрацездатності.

Також слід пам’ятати, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР за бажанням працівника у разі його звільнення йому має бути надано невикористану відпустку із звільненням в останній день відпустки. Це означає, що працівник може одночасно із заявою про звільнення за власним бажанням подати заяву про надання йому невикористаної відпустки або її частини. У цьому випадку днем звільнення буде останній день відпустки, навіть якщо цей день буде поза межами встановленого у статті 38 КЗпП двотижневого строку попередження про наступне звільнення.

Згода власника або уповноваженого ним органу на припинення трудового договору з цієї підстави не потрібна.

У тому випадку, якщо роботодавець звільнить працівника до закінчення строку попередження за відсутності його згоди, суд повинен поновити його на роботі. Після закінчення двотижневого строку працівник має право припинити роботу, а роботодавець зобов’язаний видати йому трудову книжку і здійснити повний розрахунок. У такому разі останнім днем роботи є той день, про який працівник письмово попередив роботодавця про розірвання трудового договору. Якщо працівник залишить роботу до закінчення строку попередження і без наказу роботодавця про звільнення його достроково, то роботодавець може кваліфікувати це як прогул без поважних причин і звільнити працівника за відповідною підставою.

Ч. 2 ст. 38 КЗпП встановлює, що якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Згідно з ч. 3 ст. 38 КЗпП працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. У разі звільнення внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору працівникові згідно зі статтею 44 КЗпП виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

На відміну від вільного розірвання трудового договору на невизначений строк, строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника лише у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником законодавства про працю, колективного або трудового договору та інших поважних причин, передбачених ч.1 ст. 38 цього кодексу (ч. 1ст. 39 КЗпП).

Працівник, який бажає достроково розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, може залишити роботу лише тоді, коли власником або уповноваженим ним органом буде виданий наказ про звільнення з роботи. Якщо власник або уповноважений ним орган не видає наказ і не бажає звільняти працівника з роботи, останній може звернутися в органи по розгляду трудових спорів з вимогою про дострокове розірвання трудового договору.

Також право на розірвання трудового договору мають також тимчасові та сезонні працівники. Про бажання звільнитись вони письмово попереджують власника або уповноважений ним орган за три дні.

Солом’янське районне управління юстиції у м. Києві

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений