Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Правова сторінка

11-03-2015 Трудові колективи як суб’єкти трудових правовідносин, та їх повноваження
Трудові колективи як суб’єкти трудових правовідносин, та їх повноваження

Трудовий колектив відіграє важливу роль як суб’єкт трудових відносин. Вони  приймають участь у діяльності підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди).

Трудовий колектив – це об’єднання громадян, які приймають участь у діяльності підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди).

Види трудових колективів:

- трудові колективи підприємств різної форми власності:

 • державних підприємств, установ, організацій;
 • приватних підприємств, установ, організацій;
 • акціонерних товариств тощо;

- згідно із структурою організації існує трудовий колектив:

 • підприємства, установи, організації;
 • цеху, відділу, бригади та інших підрозділів.

Особливості трудових колективів:

- трудовий колектив відрізняється від колективу працівників, який є об’єднанням працівників різних виробництв і створений для певної суспільної мети (в нього входять представники різних трудових колективів);

- права і обов’язки трудового колективу регулюються певним колом нормативних актів (зокрема Главою ІІ КЗпП України);

- адміністрація не є органом трудового колективу, вона – орган роботодавця. Однак, адміністрація входить до трудового колективу, так як її члени працюють також за трудовим договором;

- трудова правосуб’єктність трудового колективу виникає з моменту утворення цього колективу.

Класифікація повноважень трудового колективу за способом прийняття рішень:

- самостійні;

- сумісні (з адміністрацією або органом місцевого самоврядування);

- дорадчого характеру (коли адміністрація приймає рішення і у визначений строк ставить до відома про це трудовий колектив);

Класифікація повноважень трудового колективу в залежності від організаційно-правової форми підприємства:

- повноваження трудового колективу незалежно від його організаційно-правової форми:

 • вирішує питання про необхідність укладання з адміністрацією колективного договору, розглядає і затверджує його проект;
 • розглядає і вирішує питання самоуправління трудового колективу згідно із статутом підприємства;
 • визначає перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг із фондів трудового колективу, матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;
 • визначає і регулює форми і умови діяльності на підприємстві суспільних установ;
 • вирішує інші питання згідно із колективним договором;

- повноваження трудового колективу державного підприємства а також підприємства, 50 % майна якого належить державі або місцевої ради:

 • розглядає і затверджує сумісно із засновниками зміни та доповнення до статуту підприємства;
 • разом із засновниками підприємства визначає умови найму керівника;
 • приймає рішення про виділення із складу підприємства одного або деяких структурних підрозділів для створення нового підприємства;
 • приймають участь у вирішенні питання про зміни форми власності підприємства згідно із чинним законодавством.

Повноваження трудового колективу за участю власника чи уповноваженого ним органу:

- вирішення питань соціального розвитку;

- поліпшення умов праці, життя і здоров’я членів трудового колективу;

- гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їхніх сімей;

- складання плану соціального розвитку підприємства на перспективу;

- створення для всіх працівників на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці;

- підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів;

- за сприянням трудового колективу надання власником пільг працівникам–випускникам ПТУ, вищих навчальних закладів та працівникам, які навчаються без відриву від виробництва;

- поліпшення умов праці жінок і підлітків;

- можливе запровадження додаткових відпусток, скороченого робочого дня та системи заохочення сумлінно працюючим членам колективу.

Органи трудового колективу:

1)  Загальні збори (конференція) трудового колективу:

- вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу – основна форма реалізації колективом його повноважень;

- обирають Раду трудового колективу (РТК) і заслуховують звіти про її діяльність;

- наділяють професійні спілки правом представництва трудового колективу;

- розглядають і затверджують проект колективного договору;

- затверджують за поданням адміністрації правила внутрішнього трудового розпорядку;

- обирають представників до ради трудового колективу, установи;

- приймають рішення про оголошення страйку;

- інші питання згідно із колективним договором;

Порядок діяльності загальних зборів (конференції) трудового колективу:

- загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються РТК у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік;

- збори (конференція) вважаються правомочними, якщо в них приймають участь більше половини від загального, числа членів колективу (не менше 2/3 делегатів);

- на розгляд зборів виносяться питання за ініціативою РТК, адміністрації, професійної спілки та інших суспільних організацій, окремих членів колективу тощо;

- Конференція трудового колективу – це форма самоуправління, за якою трудовий колектив у зв’язку з багато чисельністю представляють не всі його члени, а лише делегати (в тому числі від цехів, відділень, представництв тощо). Порядок і склад делегацій визначаються радою трудового колективу (РТК);

2) Рада трудового колективу (РТК):

- Рада трудового колективу (РТК) – виборний орган трудового колективу, склад, чисельність, строк діяльності і повноваження якого визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;

- як правило повноваження РТК носять організаційний і контрольний характер по відношенню рішень, які приймаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу;

- РТК здійснює повноваження трудового колективу за період між його загальними зборами (які скликаються у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік) і підзвітна загальним зборам;

- член РТК не може бути переведений на іншу роботу, звільнений, до нього не може бути застосоване дисциплінарне стягнення за ініціативою власника або уповноваженого ним органу без згоди РТК;

- рішення РТК, прийняті згідно із її повноваженнями, обов’язкові для адміністрації;

- РТК обирається на строк до двох років таємним голосуванням на загальних зборах;

- загальні збори  визначають також її чисельність. Число представників адміністрації в раді трудового колективу не повинно перевищувати ¼ від загального складу;

на наступних виборах РТК оновлюється на 1/3 від свого складу. 

Вся інформація

Яке враження на Вас справили умови для відвідувачів та процес надання адміністративної послуги?
Дуже задоволений
Задоволений
Відносно задоволений
Незадоволений