Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Проєкти

15-07-2011 Проект розпорядження
Проект розпорядження "Про затвердження положення про конкурсну комісію при управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення"

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статті 3 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статті 65 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", статті 8 Закону України "Про об'єднання громадян" та статті 2 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", з метою конкурсного відбору районних благодійних та громадських організацій, що фінансуються з бюджету міста Києва:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію при управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення (далі - Конкурсна комісія), що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації Савицьку О.В.
Голова

І.СидоровЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
від______________№ ________Положення
про конкурсну комісію при управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення1. Положення про конкурсну комісію при управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його проведення (далі - Положення) визначає порядок організації та діяльності конкурсної комісії при управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації з відбору районних благодійних та громадських організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва (далі - Конкурсна комісія), умови проведення відбору та забезпечує виконання законів України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про Товариство Червоного Хреста України" та міської комплексної програми «Про затвердження міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410.
2. Конкурсна комісія утворюється при управлінні праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Управління) з метою відбору районних благодійних та громадських організацій (далі - районні організації) для фінансової підтримки з бюджету міста Києва.
3. Персональний склад Конкурсної комісії погоджується із заступником голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та затверджується наказом начальника Управління.
4. Конкурсну комісію очолює начальник Управління - голова Конкурсної комісії (далі - голова).
5. До складу Конкурсної комісії входять: представники управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, фінансового управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Солом’янської районної в місті Києві, відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Солом’янської районної в місті Києві, представники районних громадських ветеранських та інвалідних організацій (за згодою).
6. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань:
7.1 розглядає заявки районних організацій на участь у відборі;
7.2 здійснює відбір районних організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва згідно з цим Положенням;
7.3 подає пропозиції щодо фінансової підтримки переможців відбору.
8. У разі виникнення потреби в здійсненні додаткової оцінки поданих районними організаціями даних, вони в установленому порядку надсилаються до установ, організацій, підприємств України.
9. Організаційною формою роботи Конкурсної комісії є засідання. Рішення про скликання засідання Конкурсної комісії приймається її головою та погоджується заступником голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
10. Засідання Конкурсної комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.
11. Рішення Конкурсної комісії про переможців відбору ухвалюється голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії та погоджується заступником голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
12. Голова Конкурсної комісії призначає секретаря із числа членів Конкурсної комісії, який координує підготовку й подання на розгляд Конкурсної комісії заявок районних організацій на участь у відборі та доданих до них документів, підготовку висновків Конкурсної комісії з відбору районних організацій на фінансову підтримку з бюджету міста Києва.
Якість підготовки поданих районними організаціями заявок та доданих до них документів контролюється секретарем Конкурсної комісії.
13. Умови відбору визначає Конкурсна комісія на своєму засіданні за поданням Управління за погодженням із заступником голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
14. Про рішення щодо відбору районних організацій на фінансову підтримку Конкурсною комісією надається оголошення в районній газеті «Солом’янка»
15. Оголошення про відбір повинно містити такі відомості:
15.1 умови відбору;
15.2 дата, час і місце проведення відбору;
15.3 кінцевий термін прийняття заявок та пропозицій учасників.
Для участі у відборі для отримання фінансової підтримки з бюджету міста Києва допускаються районні організації інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та районні благодійні організації, які заявили про себе в соціумі міста Києва і викликали довіру киян, мають статус районних організацій, діяльність яких поширюється на територію Солом’янського району м. Києва та має соціальну спрямованість, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, мають необхідність фінансової підтримки.
16. Для участі у відборі районні організації подають до Управління заявки із чітким визначенням цілей відповідно до пункту 25 цього Положення.
17. До заявки додаються наступні документи:
17.1 копія статуту (положення) районної організації, завірена нотаріально;
17.2 копія довідки органу статистики про включення районної організації до ЄДРПОУ;
17.3 копія свідоцтва про державну реєстрацію районної організації відповідно до законів України "Про об'єднання громадян" та "Про благодійництво та благодійні організації";
17.4 копія рішення органів Державної податкової адміністрації України про внесення до реєстру неприбуткових організацій;
17.5 копія протоколу засідання вищого органу районної організації про обрання посадових осіб керівників (голови та головного бухгалтера), затверджена печаткою районної організації;
17.6 копія звіту про діяльність районної організації щодо надання соціальних послуг особам, які перебувають в складних життєвих обставинах, за останній рік;
17.7 документи, що підтверджують необхідність фінансової підтримки (розрахунок витрат з відповідним фінансовим обґрунтуванням, підписаний головою та головним бухгалтером організації, копія договору оренди приміщення, копія договору про надання комунальних послуг, рахунків тощо).
18. Прийом заявок та доданих до них документів, зазначених у пункті 17 цього Положення, для участі у відборі здійснюється протягом 15 днів з дня публікації оголошення про проведення відбору. Заявки та додані до них документи подаються до Управління.
Термін проведення відбору - 30 календарних днів.
19. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає заявки районних організацій, додані до них документи та приймає рішення про переможців відбору. При прийнятті рішення Конкурсна комісія керується чинним законодавством України та критеріями відбору, визначеними у пункті 20 цього Положення. Рішення Конкурсної комісії оформляються у вигляді протоколу. Протокол про визначення районних організацій, що пройшли відбір, погоджується заступником голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації і підписується всіма членами Конкурсної комісії.
20. Критеріями відбору Конкурсної комісії районних громадських організацій ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни є:
20.1 правові підстави надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва (закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про соціальний захист дітей війни");
20.2 наявність відповідних до законодавства України реєстраційних та установчих документів;
20.3 основна мета та напрямки діяльності;
20.4 категорія ветеранів війни: за статусом (учасники війни, учасники бойових дій, інваліди війни, жертви нацистських переслідувань, діти війни, інші, прирівняні до них), за спорідненістю інтересів (участь у війнах, локальних війнах, військових конфліктах чи бойових операціях, служба у з'єднаннях чи видах Збройних Сил);
20.5 кількість членів та умови членства;
20.6 наявність осередків у районах;
20.7 наявність колективного членства чи осередкованості (представництва);
20.8 взаємодія з державними органами, установами, організаціями та іншими громадськими об'єднаннями (договори, угоди, програми);
20.9 участь у загальнодержавних, загальноміських та районних соціальних проектах;
20.10 наявність своїх програм (планів) соціального спрямування;
20.11 практика роботи та показники задоволення та захисту інтересів своїх членів;
20.12 ознака неприбутковості, відсутність госпрозрахункових структур;
20.13 джерела забезпечення статутної діяльності;
20.14 наявність майна, обладнання, оргтехніки;
21. Для районних громадських організацій жінок критеріями відбору є:
21.1 актуальність цілей та завдань діяльності громадської організації; досвід роботи та досягнення у сфері діяльності громадської організації;
21.2 наявність відповідних до законодавства України реєстраційних та установчих документів;
21.3 відповідність результатів роботи меті діяльності громадської організації;
21.4 реальна користь для громади району;
21.5 новаторські ідеї, постійне вдосконалення форм і методів роботи;
21.6 проведення заходів, що мають соціальну спрямованість, та здійснення інформаційно-просвітницької роботи з питань формування гендерної культури, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету;
21.7 готовність співпрацювати з Управлінням у напрямку реалізації державної політики з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
22. Для районних громадських організацій інвалідів, критеріями відбору є:
22.1 правові підстави фінансування з бюджету міста Києва (закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про Товариство Червоного Хреста України");
22.2 наявність відповідних до законодавства України реєстраційних та установчих документів;
22.3 основна мета та напрямки діяльності;
22.4 кількість членів та умови членства;
22.5 участь у загальнодержавних, загальноміських та районних соціальних проектах;
22.6 наявність своїх програм (планів) соціального спрямування;
22.7 практика роботи та показники задоволення та захисту інтересів своїх членів;
22.8 джерела забезпечення статутної діяльності;
22.9 рівень співпраці з Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією з питань надання допомоги соціально незахищеним верствам населення;
22.10 рівень участі та сприяння в реалізації цільових місцевих (регіональних) програм;
22.11 надання безоплатної санітарної та медико-соціальної допомоги самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям-сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення, які потребують турботи і підтримки;
22.12 відповідність вимогам Закону України "Про соціальні послуги" якості надання соціальних послуг особам з особливими потребами.
23. Для районних благодійних організацій критеріями відбору є:
23.1 правові підстави фінансування з бюджету міста Києва (Закон України "Про благодійництво та благодійні організації»);
23.2 наявність відповідних до законодавства України реєстраційних та установчих документів;
23.3 сприяння практичному здійсненню районних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
23.4 поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
23.5 сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку; доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
23.5 надання допомоги талановитій творчій молоді;
23.6 сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.
24. На основі протоколу Конкурсної комісії у встановленому порядку готується проект розпорядження про фінансову підтримку з бюджету міста Києва районних організацій, які пройшли відбір, на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство» та на цілі, зазначені в пункті 25 цього Положення.
25. Районна організація, яка пройшла відбір відповідно до цього Положення, отримує фінансову підтримку з бюджету міста Києва, яка може бути використана нею для таких цілей:
25.1 виконання статутних завдань;
25.2 оплата оренди приміщень (в межах витрат на утримання приміщення), комунальних послуг і телефонного зв'язку, поштових послуг;
25.3 навчання голови та членів тендерних комітетів (не більше 5 осіб) районних організацій, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;
25.4 проведення заходів із відзначення державних, релігійних свят, визначних та пам'ятних дат;
25.5 проведення конференцій, зборів, "круглих столів", спеціалізованих фестивалів, конкурсів, соціальних акцій (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів), виставок, концертів, спортивних змагань, туристичних походів, свят, вечорів відпочинку, екскурсій;
25.6 проведення конкурсів за участю творчих колективів об'єднань громадян, інвалідів на території України та участь в аналогічних міжнародних заходах (придбання призів, пам'ятних знаків, подарункових наборів);
25.7 організація фестивалів та конкурсів художньої самодіяльності, розвиток фізичної культури серед інвалідів, ветеранів і жінок;
25.8 проведення заходів, пов'язаних із реабілітацією та соціальним захистом дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей;
25.9 придбання подарункових та продуктових наборів, квітів, влаштування обідів;
25.10 придбання засобів реабілітації, гігієни та догляду;
25.11 друк буклетів та брошур з соціальної тематики, пов'язаної з діяльністю районної організації;
25.12 передплата на періодичні видання, необхідні для здійснення статутної діяльності;
25.13 оплата поточного ремонту приміщень, які вони орендують;
25.14 придбання оргтехніки, меблів, інвентарю та канцтоварів, необхідних для здійснення статутної діяльності;
25.15 матеріальне заохочення членів районної громадської організації (з урахуванням нарахувань) та їх волонтерів.
26. Фінансова підтримка з бюджету міста Києва на цілі, зазначені в пункті 25 цього Положення, здійснюватиметься при умові:
26.1 дотримання принципів цільового використання коштів бюджету міста Києва;
26.2 відсутності залишків на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України;
26.3 своєчасного та якісного ведення бухгалтерського обліку та надання звітності ("Звіту про надходження та використання коштів загального фонду" та "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами", за формами, затвердженими Міністерством фінансів України на відповідний період) в установлені терміни до Управління та відділу державного казначейства у Солом’янському районі м. Києва.
23. У разі недотримання вимог, визначених цим Положенням, Управління попереджає районну організацію про виявлені порушення та пропонує виправити недоліки. Районна організація виправляє виявлені недоліки протягом 15 календарних днів з дня попередження і доповідає Управлінню письмово в термін, що складає 5 робочих днів.
Якщо районна організація не виправить виявлені недоліки у встановленому цим Положенням порядку, Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає питання щодо припинення подальшої фінансової підтримки.


Керівник апарату П.В.Макаренко
Вся інформація

Корупція має бути помічена