Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Нормативно-правова база громадської ради

27-04-2011 Громадська рада району

СХВАЛЕНО
Протокол засідання громадської ради
при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації
від «07» квітня 2011 року № 2

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження Солом’янської
районної в місті Києві державної адміністрації
від «21» квітня 2011р. № 259

Положення про громадську раду при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації

І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики на території Солом’янського району.

1.2. Основними завданнями громадської ради є:

1.2.1. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

1.2.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі –адміністрація);

1.2.3. сприяння врахуванню адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

1.2.4. сприяння адміністрації у підготовці та проведенні публічних громадських обговорень з питань, що відносяться до її повноважень.

1.3. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.4. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Положення про громадську раду схвалюється на засіданні громадської ради та погоджується з адміністрацією.

ІІ. Повноваження громадської ради
2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.1. готує та подає адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.1.2. готує та подає адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.1.3. подає адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи адміністрації;

2.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

2.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.1.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті адміністрації чи в інший прийнятний спосіб;

2.1.7. збирає, узагальнює та подає адміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

2.1.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку адміністративно-територіальної одиниці;

2.1.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

2.2.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, президію, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);
2.2.2. залучати до роботи громадської ради працівників структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

2.2.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

2.2.4. отримувати в установленому порядку від адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

2.2.5. брати участь у розробці цільових програм, та нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території;

2.2.6. взаємодіяти із структурними підрозділами адміністрації, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при адміністрації;

2.2.7. вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності адміністрації та її структурних підрозділів;

2.2.8. за запрошенням адміністрації та її структурних підрозділів направляти представників громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо);

2.2.9. доповідати на засіданнях, апаратних нарадах адміністрації рішення громадської ради;

2.2.10. ініціювати відзначення та нагородження інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав та свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

2.2.11. розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

2.2.13. створювати благодійні організації з метою підтримки та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду адміністрацією.
2.3. Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

2.4. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.5. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщена адміністрація.

ІІІ. Формування громадської ради

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах за участю представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради, внесені інститутами громадянського суспільства, та включені до списку учасників установчих зборів.

3.3. До складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.4. У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

3.5. До складу ініціативної групи входять представники адміністрації та інститутів громадянського суспільства, у тому числі, які є членами діючої громадської ради.

3.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті чи в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
3.7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

3.7.1. рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

3.7.2. біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

3.7.3. копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства: копія свідоцтва про реєстрацію, виданого органами юстиції та реєстраційне свідоцтво про внесення інституту громадянського суспільства до ЄДР, копія статуту;

3.7.4. інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів по формуванню громадської ради .

3.8. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група приймає рішення про включення до списку учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що адміністрація у термін не пізніше семи днів до дати проведення установчих зборів повідомляє на своєму офіційному веб-сайті чи в інший прийнятний спосіб.

3.9. Регламент проведення установчих зборів містить:

3.9.1 інформацію голови громадської ради про результат діяльності громадської ради;

3.9.2. реєстрацію учасників установчих зборів;

3.9.3. обрання лічильної комісії, головуючого, секретаря та інших робочих органів установчих зборів;

3.9.4. затвердження порядку денного;

3.9.5. визначення кількісного складу громадської ради;

3.9.6. обрання членів громадської ради, процедуру голосування та підбиття його підсумків;
3.9.7. порядок організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу громадської ради);

3.9.8. оголошення результатів виборів;

3.9.9. визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної громадської ради;

3.9.10. обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної громадської ради тощо.

3.10. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.11. За підсумками установчих зборів секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у десятиденний термін від дня проведення установчих зборів надає адміністрації для затвердження складу громадської ради.

3.12. Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті чи в інший прийнятний спосіб.


ІV. Повноваження громадської ради
та порядок припинення членства у громадській раді

4.1. Члени громадської ради мають право:

4.1.1. брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради, її постійних та тимчасових робочих органів, вносити свої пропозиції;

4.1.2. брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях громадської ради та її постійних та тимчасових робочих органів, членами яких вони є;

4.1.3. інформувати громадську раду про свою діяльність;

4.1.4. пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

4.1.5. бути членом одного постійного та тимчасового робочого органу;

4.1.6. ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органів;

4.1.7. у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членами якого є конкретна особа.

4.2. Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради та її постійних і тимчасових робочих органів, членами яких вони є.

4.3. Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, в тому числі й іншим членам громадської ради, не допускається.

4.4. Члени громадської ради або її робочих органів не можуть виступати від імені громадської ради, або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень від голови громадської ради.

4.5. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

4.5.1. подання членом громадської ради відповідної заяви;

4.5.2. систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних на те причин (більше двох разів поспіль);

4.5.3. письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

4.5.4. скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

4.5.5. неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним та з інших причин, передбачених чинним законодавством.

V. Організація роботи громадської ради

5.1. На першому засіданні громадської ради обираються голова, заступники голови та секретар громадської ради, визначається структура громадської ради.

5.2. Голова громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень чинного складу громадської ради.

5.3. Голова громадської ради:

5.3.1. організовує діяльність громадської ради;

5.3.2. скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

5.3.3. підписує документи від імені громадської ради;

5.3.4. звітує про роботу громадської ради;

5.3.5.представляє громадську раду у відносинах з адміністрацією, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації тощо;

5.3.6. може брати участь у засіданнях, колегіях, апаратних нарадах адміністрації тощо.

5.4. Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради на підставі:

5.4.1. особистої заяви;

5.4.2. притягнення до кримінальної відповідальності;

5.4.3. припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний тощо;

5.4.4. визнання особи недієздатною;

5.4.5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Питання про переобрання голови громадської ради на підставі п.5.4. виноситься на розгляд громадської ради. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради.

5.6. Заступники голови громадської ради обираються на її першому засіданні. Заступники виконують функції покладені на них громадською радою та головою громадської ради.

5.7. Заступники голови громадської ради:

5.7.1. забезпечують виконання покладених на них обов’язків за напрямками роботи громадської ради та відповідних постійних і тимчасових робочих органів;
5.7.2. здійснюють організаційно-методичну підтримку роботи відповідних постійних і тимчасових робочих органів громадської ради;

5.7.3. контролюють виконання плану роботи та діяльність громадської ради за своїми напрямками;

5.7.4. розглядають питання, що належать до їх компетенції;

5.7.5. вносять пропозиції щодо створення постійних і тимчасових робочих органів громадської ради;

5.7.6. беруть участь у вивченні та дослідженні громадської думки;

5.7.7. виконують інші функції відповідно до покладених на громадську раду завдань і доручень громадської ради та голови громадської ради.

5.8. У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним своїх обов’язків, його повноваження за розпорядженням голови ради чи рішенням громадської ради, виконує один із заступників голови громадської ради.

5.9. Функції секретаря громадської ради, за її рішенням, погодженим з адміністрацією, виконує працівник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю адміністрації, який не є членом громадської ради.

5.10. Секретар громадської ради, відповідно до покладених на нього завдань:

5.10.1 забезпечує планування діяльності громадської ради;

5.10.2. відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;

5.10.3. забезпечує ведення протоколів засідання громадської ради та її президії, у тижневий термін подає їх на підпис голови громадської ради;

5.10.4. контролює підготовку питань на засідання громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

5.10.5. забезпечує оприлюднення рішень громадської ради та направлення їх адміністрації;

5.10.6. забезпечує контроль за розглядом рішень громадської ради;

5.10.7. опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у громадській раді;

5.10.8. забезпечує інформування про діяльність громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність громадської ради, виконання її рішень;

5.10.9. забезпечує ведення діловодства у громадській раді;

5.10.10. забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові адміністрації пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

5.10.11. організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян керівництвом громадської ради;

5.10.12. забезпечує взаємодію та листування громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5.10.13. виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.

5.11. У разі неможливості виконувати свої обов’язки секретарем, функції секретаря громадської ради виконує працівник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю адміністрації. Рішення про виконання обов’язків секретаря громадської ради приймається на засіданні громадської ради, про рішення повідомляється голова адміністрації.

5.12. Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення функцій формує план своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на одному з перших засідань з урахуванням пропозицій адміністрації та інститутів громадянського суспільства.

5.13. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради або однієї третини загального складу її членів.

5.14. Засідання громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

5.15. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.16. У засіданнях громадської ради має право брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник адміністрації .

5.17. За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці та інші особи.

5.18. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5.19. Рішення, прийняті на засіданні громадської ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.20. Рішення громадської ради та рішення адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті адміністрації чи в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.21. Організаційні питання діяльності громадської ради можуть визначатися регламентом громадської ради, який приймається на одному з перших засідань громадської ради.

5.22. Зміни до регламенту громадської ради та зміни до Положення про громадську раду вносяться шляхом схвалення на засіданні громадської ради та погодженням у порядку установленому чинним законодавством України.

VІ. Заключні положення

6.1. Забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює адміністрація.

6.2. Громадська рада інформує адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу.Голова громадської ради
при Солом’янській районній
в місті Києві державній адміністрації ______________ Оніщенко Д.М.
Вся інформація

Корупція має бути помічена