Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Пояснює фахівець

02-10-2019 Здійснення адвокатом представництва інтересів суб’єкта звернення в ЦНАП
Здійснення адвокатом представництва інтересів суб’єкта звернення в ЦНАП

Кожен має право на професійну правничу допомогу (Стаття 59 Конституції України).

Діяльність адвоката закріплена в Конституції України та детально регламентується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року (далі Закон).

Відповідно до ст. 20 Закону підчас здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об`єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами. 

Стаття 26 Закону зазначає, що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

В частині 3 цієї ж статті Закону зазначено, що повноваження адвокатаяк захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а такожяк уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, установленому законом.

Перелік документів, якими підтверджується повноваження представника – адвоката закріплено в Господарському процесуальному Кодексі України (стаття 60), Кодексі адміністративного судочинства України (стаття 59) та Цивільному процесуальному Кодексі України (стаття 62).

Положення наведених норм процесуального права дають підстави для висновку, що повноваження адвоката як представника мають бути підтверджені оригіналом ордера, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або довіреністю (оригіналом), що посвідчує такі повноваження.

Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених Законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера. 

Відповідно до Положенняпро ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України Національної асоціації адвокатів України від 12.04.2019 № 41 - ордер є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта. 

Ордер повинен містить наступні реквізити:

Серію, порядковий номер ордера;

Прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога;

Посилання на договір про надання правової допомоги / доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;

Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом, із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Прізвище, ім'я, по батькові адвоката, який надає правничу (правову) допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;

Ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням (повне найменування адвокатського бюро / адвокатського об'єднання та його місцезнаходження);

Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро / адвокатського об'єднання, яке видає ордер;

Обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги(вказуються на звороті ордера);

Дату видачі ордера;

Підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності (у графі "Адвокат");

Підпис адвоката, який надає правову допомогу, якщо ордер виданий адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням (у графі "Адвокат");

Підпис керівника адвокатського бюро / адвокатського об'єднання, відтиск печатки адвокатського бюро / адвокатського об'єднання (за наявності) у випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро / адвокатським об'єднанням;

Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ;

P.S. Що з приводу повноважень адвоката, як представника каже Верховний Суд.

Спираючись на прецедент-тлумачення, зразок якого відповідно до частини 4 статті 236 Господарського процесуального Кодексу України міститься у висновках, що викладені в постановах Верховного Суду, бачимо:

«...ордер, який видано відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката» (Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.12.2018)

«Ордер на надання правової допомоги вважається оформленим всупереч вимогам законодавства, якщо у ньому не зазначено конкретної назви органу, в якому надається правова допомога» (Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019), тобто має бути зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу.

Вся інформація

Корупція має бути помічена